สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยินดีต้อนรับ...นักศึกษาทุกคน สู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง

เกียรติยศและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

นางสาวกนกวรรณ  อร่ามเรือง นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

นายสุริยา บุญล้อม นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

นางสาวศริพร  พูลลาย นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

นายสุริยา บุญล้อมและนางสาวพรรณทิพย์ จินตนา 


รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

นางสาวกนกวรรณ  อร่ามเรือง


รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

นายชุติวัตร  อุ่นละม้ายและนางสาวศริพร  พูลลาย


รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นางสาวนพวรรณ  ชูขำ   นางสาวสิดาพร  มากแจ้งและนายณัฐชัย  พยุงแก้ว

รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นางสาวณัฐริกา  ศรีบุญเรืองและนางสาวสุพัพตรา  เรืองญาติ