สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับอนุญาต

หลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ดังนี้

  

 • หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                            สาขาวิชาพณิชยการ                            
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานการเลขานุการ
  • สาขางานการขาย
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ                     สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี   (หลักสูตร ๒ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
  • สาขาวิชาการตลาด   (หลักสูตร ๒ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
  • สาขาวิชาการตลาด   (รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตร ๒ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓


เปิดสอนในระดับ ปวช. / ปวส. ในสาขาวิชา

1. สาขาการบัญชี

2. สาขาการขาย / การตลาด

3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานการสมัครเรียน / เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

----------------------------

@ ใบ รบ. หรือใบรับรอง

@ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

@ สำเนาทะเบียบบ้าน (ผู้สมัคร, บิดา, มารดา)

@ สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร, บิดา, มารดา)

view