สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดสอนในระดับ ปวช. / ปวส. ในสาขาวิชา

1. สาขาการบัญชี

2. สาขาการขาย / การตลาด

3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานการสมัครเรียน / เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

----------------------------

@ ใบ รบ. หรือใบรับรอง

@ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

@ สำเนาทะเบียบบ้าน (ผู้สมัคร, บิดา, มารดา)

@ สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร, บิดา, มารดา)

view