สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปรัชญาวิทยาลัย (COLLAGE  PHILOSOPHY)

ทำงานดี   ความรู้เด่น   เน้นคุณธรรม  นำสังคม

    ทำงานดี           หมายถึง  การฝึกให้นักศึกษา มีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีระบบ ระเบียบ

  สะอาด เรียบร้อย รวดเร็ว ประหยัด ตรงต่อเวลา มีคุณค่า และมีคุณภาพ

    ความรู้เด่น      หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้เชิงวิชาการ สามารถนำ         

                                           ความรู้ ไปประกอบธุรกิจ หรือดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เน้นคุณธรรม   หมายถึง  การฝึกอบรมและปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน

  พึงประสงค์ของคนไทย  จนเกิดนิสัยถาวร

    นำสังคม          หมายถึง  นักศึกษาสามารถนำความรู้เชิงวิชาการ และชำนาญวิชาชีพ  ตลอดจนคุณธรรมอัน

  ดีงามเผยแพร่สู่สังคมได้ และสามารถเป็นผู้นำสังคมที่มีความคิดก้าวไกล

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจอยุธยา

         จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

พันธกิจ

 1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทักษะวิชาชีพ
 2.  พัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3.  บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
 4.  สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 6.   เสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมในการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพตามสาขาวิชา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย
 3. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นผู้เรียนปฏิบัติได้จริงและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
 4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ครูและผู้เรียนจัดทำงานวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6. วิทยาลัยฯ จัดบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 7. บุคลากรมีความรู้ในการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
 8. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมีระบบการประกันคุณภาพ
 9. วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 10. วิทยาลัยฯ มีอาคารที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 11. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจอยุธยา

ปณิธาน

          ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

 

อัตลักษณ์ 

         ทำงานดี มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์

          จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม

view