สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

               โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา เดิมชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม พระนครศรีอยุธยาจัดตั้งขึ้นโดย นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมขนาดเล็ก โดยมี นายสุนทร เปรมฤทัย ร่วมดำเนินการ ได้ใช้อาคารของมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา 2 หลัง บนที่ดินของราชพัสดุวังหน้าพระนครศรีอยุธยา จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่ตลาดหัวแหลม เลขที่ 21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุการและกลุ่มวิชาการขาย หลักสูตรกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526 มี นายพจน์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนายสุนทร เปรมฤทัย เป็นผู้จัดการ มีอาจารย์ใหญ่ ดังนี้

                1. นายสุนทร       เปรมฤทัย              ดำรงตำแหน่งระหว่าง      พ.ศ. 2526 - 2527

                2. นายสุพจน์       แสนโรจน์              ดำรงตำแหน่งระหว่าง      พ.ศ. 2527 -2533

                3. นายบรรจง      ทรัพย์ล้อม             ดำรงตำแหน่งระหว่าง      พ.ศ. 2533 - 2543

                4. นายปลด        โพธิสวัสดิ์              ดำรงตำแหน่งระหว่าง      พ.ศ. 2543 - 2545

                5. นายปรีชา       พลทรัพย์               ดำรงตำแหน่งระหว่าง      มกราคม - กรกฎาคม 2546

                6.  นางประภา     ส่งสวัสดิ์                ดำรงตำแหน่งระหว่าง      สิงหาคม 2546 - พฤษภาคม 2550

                7. นางทิพาพร     สันติตรานนท์           ดำรงตำแหน่งระหว่าง      พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน

 

จุดเด่นหรือเกียรติคุณของโรงเรียน

1.พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระพุทธรูปพระพุทธมหามุนีศรีสรรเพชญ  มาประดิษฐานประจำหอประชุม มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม

2. ผู้รับใบอนุญาต มีกิจกรรมเผยแพร่ทางพุทธศาสนาเป็นหลัก

3. ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี

4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะดนตรีไทยของโรงเรียน ไปบรรเลงถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. เป็นประจำทุกปี

5. นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยาเป็นวิทยากรบรรยายภาคคติธรรม  ประจำสถานีวิทยุ อ.ส. ส่วนพระองค์ ในพระราชวังสวนจิตลดา ทุกวันศุกร์ เวลา 17.15 น.

6.  โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาสนับสนุนมารยาทดีเด่นชนะเลิศระดับอุดมศึกษาของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

7.  นักศึกษามีมารยาทดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

8. ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี  เป็นประธานประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อปี 2532

9. ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี 2539 ในการประกวดเพลงฉ่อยของนักศึกษา

10.  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองระดับประเทศ ปี 2546 และปี 2548 ในการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการบัญชี วิชาพิมพ์งานผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าของนักศึกษา

11.  ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง

12.  มีการบริการให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา

13.  มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

14.  มีทุนการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทุนนักกีฬา

15. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและพระพุทธศาสนา

16.  นักศึกษาได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สภาพปัจจุบัน

-   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด

      สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

-    มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง 41 ห้องเรียน

-    มีอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง 8 ห้องเรียน

-     มีนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้ง 2 รอบ จำนวน 1,066 คน

-     มีผู้บริหาร 3 คน ครู-อาจารย์  40 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน คนงานภารโรง 7 คน

-    ใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ สายวิชาบริหารธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-     ภาพลักษณ์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบุคคลภายนอกและบุคลากรใน
      วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยามีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง

view