สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บุคลากรวิทยาลัย

นายอัครพล พูลสวัสดิ์

ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

นางทิพาพร สันติตรานนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

นายมนต์ชัย สุวรรณหงส์

หัวหน้าสำนักแผนงานสารสนเทศ

นางสุชาดา ธรรมนิยม

หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม

นายขวัญชัย พัชนะพานิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางบังอร พูลสมบัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวลดาวัลย์ ขัตตะสาระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา


ทรัพยากรของโรงเรียน

 ด้านบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วย

ผู้บริหาร  ซึ่งมี  ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต                      1   คน

                          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ               1   คน

                          ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่                 1   คน

ครู                                                                   39  คน

ครูพิเศษ                                                             2   คน

เจ้าหน้าที่                                                           2   คน

นักการภารโรง                                                      6   คน

ยามรักษาความปลอดภัย                                          1   คน

สำเร็จการศึกษาระดับ

                ปริญญาโท                                          1   คน

                ปริญญาบัณฑิต                                     2   คน

                ปริญญาตรี                                          39  คน

                ต่ำกว่าอนุปริญญา                                   9  คน  

view