สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๒

สถานศึกษา

๑.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์  สืบสานและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

๒.    โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการสามคมการศึกษาเอกชน  จากสำนักนายกรัฐมนตรี

๓.    โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดต้นเทียนพรรษา (ประเภทความคิด) งานประเพณีแห่เทียนพรรษากรุงเก่าประจำปี ๒๕๕๒  จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔.    โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันเรียงความภายใต้หัวข้อ  “สังคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน”

 

ผู้บริหารและครู

๑.     นายพจน์  พูลสวัสดิ์  ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินของ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.    ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ๕ ปีขึ้นไป ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๘  คน

 

นักเรียน/นักศึกษา             

๑.    นางสาวกนกวรรณ  อร่ามเรือง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

๒.    นางสาวกนกวรรณ  อร่ามเรือง ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

๓.    นักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ จำนวน ๑ คน

๔.    นายสุริยา  บุญล้อมได้รับรางวัล อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ของเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

๕.     นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน “โครงการค่ายอาสาพัฒนาต้านยาเสพติด”  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.     นายสุริยา  บุญล้อม  และนางสาวสุจิตตรา  ประกอบผล  ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินของ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗.    การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
               นางสาวทัศวรรณ              ชื่นชอบ                ระดับ  ปวช.

               นางสาวสุดารัตน์               จิตรีมิตร               ระดับ  ปวช.

๘.    การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft  Access ๒๐๐๓

               นางสาวพัชรินทร์               คำจำปา              ระดับ  ปวช.

               นางสาวอรัญญา                ส้มน่วม                ระดับ  ปวช.

               นางสาวจินตนา                 กิตติรุ่งเรือง          ระดับ  ปวช.

               นายสุริยา                         บุญล้อม               ระดับ  ปวส.

               นางสาวติ๊ก                       อร่ามเรือง             ระดับ  ปวส.

               นายชุติวัตร                       อุ่นละม้าย             ระดับ  ปวส.

๙.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ   ( Macromedia Dreamweaver ๘)
               นายภัทรพล                       นาคมงคล            ระดับ     ปวช.

๑๐.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง  วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๒
               นางสาวรัตนา                    บุระตะ                  ระดับ     ปวส.

๑๑.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ๘
               นางสาวธัญญารัตน์            มนุษย์จันทร์           ระดับ     ปวช.

               นางสาวกนกวรรณ              อร่ามเรือง              ระดับ     ปวช.

๑๒.การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทอง  การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง
               นางสาวฉัฑริกา                  ผมอุดทา               ระดับ     ปวช.

๑๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ   ( Macromedia Dreamweaver ๘)

               นายมนตรี                          การชัยศรี              ระดับ     ปวช.

๑๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft  Visual Basic ๖.๐)

               นายสมัทชา                        หงษ์น้อย              ระดับ     ปวส.

๑๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

               นายสิทธิโชค                      ธนสารวิวัฒน์        ระดับ     ปวส.

๑๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๒

               นางสาวสรัญญา                เส็นตีระ                   ระดับ     ปวส.

๑๗.การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

                นางสาวสุวดี                      เหลี่ยมวิเศษ           ระดับ     ปวช.

                นางสาวศิริกานดา              ชัยสิทธิ์                   ระดับ     ปวช.

                นางสาวเมขลา                   สง่าโฉม                 ระดับ     ปวช.

                นางสาวรพีพรรณ                นัยจิตร                   ระดับ     ปวช.

๑๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

               นางสาววิลาสินี                   เจนเขา                  ระดับ     ปวช.

               นางสาวกมลชนก                แจ่มใส                   ระดับ     ปวส.

               นางสาวสายสุรีย์                  ลิ่วโรจน์สกุล          ระดับ     ปวส.

               นางสาวนารี                        คำวัน                    ระดับ     ปวส.

               นางสาวพิมพ์ใจ                   ประทุมนาค            ระดับ     ปวส.

               นางสาวละมัย                      แสงเหลา              ระดับ     ปวส.

๑๙.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดรำวงมาตรฐาน

               นายนิทัศน์                         หลาวเพ็ชร์             ระดับ     ปวช.

               นายอิทธิฤทธิ์                     ชอบมี                    ระดับ     ปวช.

               นางสาววัลยา                     วงษ์พรหม               ระดับ     ปวช.

               นางสาวอริสรา                    หอมจันทร์              ระดับ     ปวช.

๒๐.การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์

               นางสาวสุนันทา                  สังข์วรรณา             ระดับ     ปวส.

               นางสาวกิตติยา                   มหาเทวี                 ระดับ     ปวส.

               นายภัทรดนัย                      โพธิ์เข็ม                 ระดับ     ปวส.

               นายพรชัย                          ไตรสดับ                 ระดับ     ปวส.

               นายสมัชชา                        หงษ์น้อย                 ระดับ     ปวส.

๒๑.การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ   ( Macromedia Dreamweaver ๘)

               นางสาวน้ำฝน                    โภคาศรี                 ระดับ     ปวช.

๒๒.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิชาการสร้างเว็บเพจ (WEB PAGE)

               นางสาวรัฏฐภรณ์              เหล็กไหล                ระดับ     ปวส.

๒๓.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๒

               นางสาวภิรมย์รัตน์            ภิรมย์รื่น                   ระดับ     ปวส.

๒๔.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิชาการใช้โปรแกรมการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ๘

               นายสุธารักษ์                      มงคลสระ              ระดับ     ปวช.

               นางสาวใหม่                      พงษ์สุข                 ระดับ     ปวส.

๒๕.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

               นางสาวปัทมา                    ขอพึ่ง                   ระดับ     ปวส.

               นางสาววรรณิศา                 มาจัตุรัส                ระดับ     ปวส.

               นางสาวสุจิตตรา                 ประกอบผล            ระดับ     ปวส.

               นางสาวมาริสา                    ชูวงษ์                   ระดับ     ปวส.

               นางสาวอรวรรณ                  จำเนียรสุข            ระดับ     ปวส.

๒๖.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

               นายณัฐวุฒิ                          รอดพันธุ์              ระดับ     ปวช.

               นายธนเดช                          มูลทา                  ระดับ     ปวช.

               นางสาวพรพิมล                    สัญมนต์              ระดับ     ปวส.

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓

สถานศึกษา

๑.      โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับอนุโมทนาบัตร จากวัดพระบาทน้ำพุ จากการบริจาคเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท

๒.    มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

๓.     มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา  ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน  ปกป้องคุ้มครองและเผยแพระพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนาน

๔.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  ๖๐  ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๕.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับมอบเกียรติบัตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำหี  ๒๕๕๔  ณ  สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ จากการบริจาคเงินจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดแสดงกายกรรมจากมณฑลกวางซีเพื่อการกุศล สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๘

๗.    โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับใบอนุโมทนาบัตรจาก สถานสงเคราะห์คนชรา “วาสนะเวศม์” กรมประชาสงเคราะห์ ในพระอุปถัมป์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช  จากการบริจาคทรัพย์จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท  ให้แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสร้างและบำรุงสถานสงเคราะห์คนชรา “วาสนะเวศม์ อำเภอพระนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ผู้บริหารและครู

๑.     นายพจน์  พูลสวัสดิ์  ได้รับรางวัลรางวัลสุวรรณภูมิเกียรติคุณ  ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

๒.    นางทิพาพร  สันติตรานนท์ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในโครงการประชุมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

๓.    นายขวัญชัย  พัชนะพานิช ได้รับรางวัลกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ ของสภากาชาดไทย

๔.    นายขวัญชัย  พัชนะพานิช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นักเรียน/นักศึกษา     

๑.     นายสุริยา  บุญล้อม ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๒.    นางสาวศริพร  พูลลาย ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๓.    นายชุติวัตร  อุ่นละม้าย  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔.    นางสาวศริพร  พูลลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๕.    นางสาวศริพร  พูลลาย ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์  จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๖.     นายมนต์ชัย   สุวรรรหงษ์ ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์  จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๗.    นางสาวติ๊ก  อร่ามเรือง ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์  จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๘.    นายกัณทรากร  ไร้ทุกข์ ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์  จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๙.     นายสุริยา  บุญล้อม ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์  จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑๐.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาคอมพิวเตอร์สำนักงาน  Microsoft Office 2007

               นางสาวนันทิดา                 อินทรกำแหง                     ระดับ     ปวช.

               นางสาวกิตติยาภรณ์         กุลสุวรรณ                          ระดับ     ปวช.

               นางสาวภูมิรัตน์                 เสือเพียว                             ระดับ     ปวช.

               นางสาวศิริรัตน์                 ชูกลิ่น                                  ระดับ     ปวส.

               นางสาวกรแก้ว                  โพธิ์นาค                              ระดับ     ปวส.

               นางสาวสุมาลี                    สาครเย็น                             ระดับ     ปวส.

๑๑.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft Access 2007

                นางสาวศริพร                    พูลลาย                                ระดับ     ปวช.

                นายกิตติพร                       ไกรทัศน์                              ระดับ     ปวช.

                 นายวรวิทย์                       วงศ์ชัย                                 ระดับ     ปวช.

                 นางสาวอารดา                  วงศ์ศรี                                 ระดับ     ปวส.

                 นายจีรวัฒน์                      ปรางรักยิ้ม                            ระดับ     ปวส.

                 นางสาวพัชราวดี                มีโพธิ์                                  ระดับ     ปวส.

๑๒.การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS4

               นางสาวนพวรรณ                  ชูขำ                                   ระดับ    ปวช.

               นายสุริยา                            บุญล้อม                              ระดับ     ปวส.

๑๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม  Adobe Flash CS4

                นายภัทรพล                       นาคมงคล                           ระดับ   ปวช.

                นางสาวธัญญารัตน์             มนุษย์จันทร์                         ระดับ   ปวส.

                นางสาวกนกวรรณ               อร่ามเรือง                            ระดับ   ปวส.

๑๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการสร้างเว็บเพจ  (WEB PAGE) Adobe Dreamweaver CS4

                นางสาวน้ำฝน                    โภคาศรี                              ระดับ   ปวช.

๑๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

               นายสิทธิโชค                      ธนสารวิวัฒน์                        ระดับ   ปวส.

๑๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการแข่งขันการประกวดรำวงมาตรฐาน

               นายสันติ                            สนิทประโคน                        ระดับ   ปวช.

               นางสาวพรรณราย                ฉ่ำวารี                                  ระดับ   ปวส.

๑๗.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการแข่งขันการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง

              นายชวัลกร                         บุญเลิศ                                ระดับ   ปวช.

๑๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์

               นายนัฐพร                          แดงบำรุง                             ระดับ   ปวช.

๑๙.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรม               Adobe Photoshop CS4   

                นายโกศล                           เพ็ชรลิตร                            ระดับ   ปวช.

                นางสาวกมลพรรณ                เภาตะกู                              ระดับ   ปวช.

                 นางสาวนพมาศ                 น้อยแสง                               ระดับ   ปวช.

๒๐.การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการสร้างเว็บเพจ  (WEB PAGE) Adobe Dreamwaver CS4       

               นายสุริยัน                           แสงทอง                               ระดับ   ปวช.

               นายกรวิทย์                         ขันธกมล                               ระดับ   ปวช.

๒๑.การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม  Adobe Flash CS4

               นางสาวดลญา                   รุ่งมงคล                                 ระดับ   ปวช.

               นางสาวนิชา                       บุญคง                                  ระดับ   ปวช.

๒๒.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชางานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

               นางสาวปิยะพร                 สังข์ยุทธ์                                ระดับ   ปวช.

๒๓.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

                นางสาวศิริกานดา             ชัยสิทธิ์                                 ระดับ   ปวช.

                นางสาวสุวดี                     เหลี่ยมวิเศษ                          ระดับ   ปวช.

                นางสาวรพีพรรณ              นัยจิตร                                  ระดับ   ปวช.

                นางสาวจุฑามาศ               อาจวิไล                                ระดับ   ปวช.

๒๔.   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

                 นางสาวเมทะนี                 จารุทรัพย์อนันต์                   ระดับ   ปวส.

                 นางสาวขวัญชนก             ลำใยผล                              ระดับ   ปวส.

                 นางสาวสุรีฉาย                 สุขสมพืช                            ระดับ   ปวส.

                 นางสาวศิริรัตน์                 เกลี้ยงซอปาน                      ระดับ   ปวส.

                 นางสาวปัทมา                  ขอพึ่ง                                 ระดับ   ปวส.

                 นางสาวนิตยา                   ดิเรกศิลป์                           ระดับ   ปวส.

๒๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการประกวดสื่อการเรียนการสอน

                 นายนิทัศน์                        หลาวเพชร                         ระดับ   ปวช.

                 นางสาววัลยา                    วงษ์พรหม                          ระดับ   ปวช.

                 นางสาวมารตี                     ธิสาจาน                            ระดับ   ปวช.

                 นางสาวสุปรียา                  สุวรรณศรี                           ระดับ   ปวช.

                 นางสาวชลชนก                 วงค์สรรค์                           ระดับ   ปวช.

                 นางสาวดารารัตน์               เทพรักษา                          ระดับ   ปวส.

                 นางสาวลัยรนา                  คงเพชร                             ระดับ   ปวส.

                 นางสาวสุภาพร                  เข้มแข็ง                            ระดับ   ปวส.

                 นางสาววันวิสา                  มีเสมา                               ระดับ   ปวส.

                 นางสาวรสสุคนธ์               ชุบศรี                                 ระดับ   ปวส.

                 นางสาวอลียา                    ไกรสวัสดิ์                           ระดับ   ปวส.

                 นางสาวเจตพร                   พันจำปา                            ระดับ   ปวส.

                 นางสาวกมลชนก               แจ่มใส                                ระดับ   ปวส.

                 นางสาวณัฐภรณ์                คงภูมิผล                             ระดับ   ปวส.

๒๖.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการออกแบบเว็บ   (Web design)

                  นางสาวนฤมล                   สุวรรณหงษ์                         ระดับ   ปวส.

๒๗. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการบัญชี

                 นางสาวนิตยา                    พูลเพิ่ม                               ระดับ   ปวช.

                 นายเอก                             วินทะสมบัติ                        ระดับ   ปวช.

๒๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชางานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

                  นางสาวนิสาชล                 อยู่คงศักด์                           ระดับ   ปวช.

๒๙.การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

                 นางสาวละมัย                     แสงเหลา                             ระดับ   ปวส.

                 นางสาวอโรชา                   ทองผาภูมิจริยา                     ระดับ   ปวส.

๓๐. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์

                  นายวุฒิชัย                         กรานพิกุล                           ระดับ   ปวช.

                  นายเศรษฐา                       ชมชื่น                                 ระดับ   ปวช.

                  นายสุชาติ                          ทับศัพท์                              ระดับ   ปวส.

                  นางสาวสุวรรณา                  ลือทรัพย์                             ระดับ   ปวส.

                  นางสาวศิรประภา                 บุญประเสริฐ                        ระดับ   ปวส.

๓๑. การแข่งขันตำส้มตำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเภทลีลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                   นายณัฐพร                          จันทร์เกษา                         ระดับ   ปวส.

                   นายอำนาจ                          พุทธิสาร                            ระดับ   ปวช.

๓๒.   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงทอง  ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ได้รับรับ
   รางวัลชมเชย ได้แก่   นายศุภชัย  วุฒิ

๓๓.   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงทอง  ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ได้รับรับ
   รางวัลชมเชย ได้แก่   นางสาวฉัฑริกา  ผมอุดทา

๓๔.   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการลานวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ได้รับรางวัลที่ ๒ ได้แก่   นายศุภชัย  วุฒิ

๓๕.    การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการลานวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ได้รับรางวัลที่ ๓ ได้แก่   นายชวัลกร  บุญเลิศ

๓๖. การแข่งขันโครงการกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัลดังนี้

๑.     กีฬาวิ่งกระสอบ ประเภทชายเดี่ยว

๒.    กีฬาวิ่งกระสอบ ประเภทหญิงเดี่ยว

๓.    กีฬากอล์ฟบก

     ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถานศึกษา

๑.    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีนายอัครพล  พูลสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

๒.    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา(ดนตรีไทยบำบัด)  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและจ้าหน้าที่

๓.     วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี  ๒๕๕๕

๔.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จากการเข้าร่วมโครงการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันสูงสุดของชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

๕.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จากการให้การสนับสนุนกิจกรรมประกวดการพูด  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔

๖.     โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา  ได้รับประทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ปีที่ ๖

๗.    โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ได้รับมอบเกียรติบัตร จากโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ จากการให้การสนับสนุนและนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  งานนิทรรศการวิชาการ

ผู้บริหารและครู

๑.     นางทิพาพร       สันติตรานนท์    ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

๒.     นายขวัญชัย      พัชนะพานิช      ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

๓.     นางสุชาดา        ธรรมนิยม        ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

๔.     นางบังอร          พูลสมบัติ         ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

๕.     นางสาวอังคณา  วิศาลนิตย์        ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

๖.     นางสาวลดาวัลย์ อัตตะสาระ       ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา

นักเรียน/นักศึกษา  

๑.     นางสาวศริพร  พูลลาย  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๒.     นางสาวนพวรรณ  ชูขำ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

๓.     นางสาวสิดาพร มากแจ้ง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔.     นายณัฐชัย  พยุงแก้ว  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๕.     การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๔

๑.     นายชูโชค     หลาวเพ็ชร์                ระดับ   ปวช.

๖.     การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรม  Adobe Flash CS๔

๑.     นางสาวนพวรรณ     ชูขำ               ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวกรแก้ว        โพธิ์นาค         ระดับ   ปวช.

๗.     การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS-Office-๒๐๐๗)

๑.     นายณัฐดนัย           กิจสาสน          ระดับ    ปวช.

๒.     นายอุกฤษณ์           ทัศมาลี           ระดับ   ปวช.

๘.     การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๐๗

๑.     นางสาวรพีพรรณ     นัยจิตร            ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวรัตนา         ผ่องศรี             ระดับ   ปวช.

๓.     นายสุธารักษ์           มงคลสระ         ระดับ   ปวส.

๙.     การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์

๑.     นางสาวดารณี          ศรีสะอาด         ระดับ   ปวช.

๑๐. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS๔

๑.     นายศักดา                พึ่งวงษ์ญาติ      ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวธัญญารัตน์   มนุษย์จันทร์       ระดับ   ปวส.

๑๑. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรม  Adobe Flash CS๔

๑.     นางสาวศิริพร          พุ่มพวง           ระดับ   ปวส.

๒.     นางสาวสุมาลี         สาครเย็น         ระดับ   ปวส.

๑๒. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS-Office-๒๐๐๗)

๑.     นายกิตติชัย            หมั่นคิด           ระดับ   ปวช.

๒.     นายธนพัฒน์           ขันธศุภ           ระดับ   ปวส.

๑๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

๑.     นางสาวศิริกานดา    ชัยสิทธิ์            ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวสุวดี           เหลี่ยมวิเศษ      ระดับ   ปวช.

๓.     นางสาวอำภา         เทียมสว่าง        ระดับ   ปวช.

๔.     นางสาวแววตา        ปานเพชร         ระดับ   ปวช.

๑๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

๑.     นางสาวณัฐธิดา       สุวรรณเวช       ระดับ   ปวส.

๒.     นางสาวณัฐพร        สุริเทศ             ระดับ   ปวส.

๓.     นางสาววัลยา         วงษ์พรหม         ระดับ   ปวส.

๔.     นายสันติ               สนิทประโคน      ระดับ   ปวส.

๑๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดรำวงมาตรฐาน

๑.     นายชัยรักษ์            บุญปกครอง      ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวณัฐริกา       ศรีบุญเรือง       ระดับ   ปวช.

๓.     นางสาวนิตยาพร     บุญยืน             ระดับ   ปวช.

๔.     นายไตรรงค์           ทรงบานชื่น       ระดับ   ปวช.

๑๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง

๑.     นายเอกชัย            เดือนแจ่ม          ระดับ   ปวช.

๑๗. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป

๑.     นางสาวฐาปนี         ทองดี             ระดับ    ปวช.

๒.     นายน้องอาม           อรุณวาว          ระดับ    ปวช.

๓.     นางสาววลัยพร       นามเสนาะ       ระดับ   ปวช.

๔.     นางสาวสุกัญญา      ตรีวาสน์          ระดับ   ปวช.

๕.     นางสาวสุพรรษา      บุญส่งศรี         ระดับ   ปวช.

๑๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑.     นางสาวพรสวรรค์      ดิษฐศิลป์       ระดับ   ปวช.

๒.     นางสาวพนิดา           แก้วกลม        ระดับ   ปวช.

๓.     นางสาวกมลพรรณ     เภาตระกู       ระดับ   ปวช.

๔.     นางสาวแพรวพรรณ    สอนด้วง       ระดับ   ปวช.

๕.     นางสาวมิรันตี            สุขสุโฉม       ระดับ   ปวช.

๑๙. การแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access ๒๐๐๗

๑.     นางสาวอังคณา       ภู่พงษ์             ระดับ   ปวช.

 

 

view