สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เอกสารเผยแพร่

๑. แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. รายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โดยต้นสังกัด

๓. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕๒

๔. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕๓

๕. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕๔

๖. วิจัยเรื่องศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายมนต์ชัย  สุวรรณหงษ์) ปี 2554

๗. วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางเตชินี เถียรประภากุล) ปี 2554

๘. โครงการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน “การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านสื่อต่าง ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ๒๐๐๗”

๙.วารสารฉบับที่ ๙

๑๐. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๑๑.สื่อการสอน บิงโกเลขฐาน

๑๒.แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓.รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕๖

๑๔.รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕

๑๕.รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศีกษา ๒๕๕view